Nomas nosacījumi (Versija 2020 04 30)NOMAS NOSACĪJUMI

1 / NOMAS OBJEKTS

a. Apjoms: SIA Avesco Rent, reģistrācijas numurs 40203232483, juridiskā adrese “Ziedu Gravas”, Mārupes nov., LV-2167, Latvija (turpmāk – Iznomātājs) Nomniekam lietošanai Latvijā iznomā pieņemšanas dokumentos norādīto aprīkojumu kopā ar instrukcijām, un Nomnieks apņemas samaksāt nomas maksu un izmanto aprīkojumu saskaņā ar šiem Nomas noteikumiem. Šo Nomas noteikumu izpratnē par Nomnieku uzskatāms jebkurš SIA Avesco Rent klients (juridiska vai fiziska persona), kas reģistrēts Nomnieka, kas slēdz nomas līgumu ar Iznomātāju, tīmekļa vietnē.

Individuāli saskaņotas līgumiskas vienošanās un šie Nomas noteikumi attiecas tikai Iznomātāja piedāvātajā klāstā esoša nomas objekta nomu. Ja individuāli saskaņoti līguma nosacījumi ir pretrunā Nomas noteikumu nosacījumiem, tad lielāks spēks ir individuāli saskaņotiem nosacījumiem. Noslēdzot pirmo līgumu, Nomnieks atzīst tā spēkā esamību visā pušu darījumu attiecību laikā. Ar šo Puses vienojas, ka gadījumā, ja atbilstošas jurisdikcijas tiesa kādu šo Nomas noteikumu punktu atzīst par neizpildāmu, bet tas varētu būt izpildāms, ja kāda tā daļa tiktu svītrota vai ja tiktu samazināts piemērošanas periods vai piemērošanas joma, tad šis noteikums izpildāms, piemērojot izmaiņas, kas vajadzīgas, lai padarītu to izpildāmu, un tas nekādā veidā neietekmē citu šo Nomas noteikumu punktu vai individuāli saskaņotu līgumisku vienošanos spēkā esamību.

b. Īpašumtiesības: Nomas objekts visā nomas perioda laikā paliek ekskluzīvā Iznomātāja īpašumā. Bez rakstiskas pušu vienošanās Nomniekam ir aizliegts mainīt vai noņemt jebkādus nomas objektam piestiprinātus marķējumus un norādes par īpašumtiesībām vai logotipus. Bez iepriekšējas rakstiskas pušu vienošanās Nomniekam ir aizliegts nomas objektus nodot apakšnomā.

c. Izmantošana: Nomas objektu nedrīkst nekādā veidā izmainīt. Stingri jāievēro Iznomātāja norādījumi attiecībā uz ekspluatāciju un tehnisko apkopi, kā arī norādījumi par atļauto iekraušanu. Nomniekam nav tiesību piešķirt trešajām personām tiesības uz nomas objektu vai nodot šādas tiesības saskaņā ar nomas līgumu; jo īpaši ir aizliegta nomas objekta tālāka iznomāšana, nodošana vai jebkāda veida uzticēšana kādam.

d. Ārzemēs: Nomas objektu drīkst izmantot tikai Latvijā. Nomas objektu nedrīkst izmantot ārvalstīs bez iepriekšējas Iznomātāja rakstiskas piekrišanas. Ja nomas objekts tiek izmantots ārvalstīs bez piekrišanas, Nomniekam ir pienākums Iznomātājam samaksāt soda naudu, kas līdzvērtīga nomas objekta iegādes vērtībai.

e. Līguma noslēgšana: Nomas līgumi tiek noslēgti Iznomātāja filiālē vai tiešsaistē tīmekļa vietnē www.avesco-rent.lv. Noklikšķinot uz pogas “Apstiprināt”, Nomnieks izsaka saistošu piekrišanu noslēgt Nomas līgumu. Nomas līgums uzskatāms par noslēgtu, kad Iznomātājs rakstiski vai elektroniski paziņo par piekrišanu.

2 / NOMAS PERIODS

Nomas periodu aprēķina darba dienās, nedēļās vai mēnešos, un tas sākas apstiprinātās nodošanas dienā un beidzas dienā, kad nomas objekts tiek pienācīgi atdots. Viena darba diena sastāv no ne vairāk kā astoņām darba stundām un vienas maiņas. Ja nav noteikts citādi, viena nedēļa sastāv no piecām darba dienām, un viens mēnesis sastāv no 21 darba dienas. Ja nav noteikts citādi, gan pieņemšanas, gan nodošanas dienas tiek skaitītas kā pilnas dienas. Pēc noteiktā nomas perioda beigām nomas līgums tiek automātiski pagarināts par tādu pašu termiņu, ja vien puses rakstiski nav vienojušās citādi. Automātiska atjaunošana nenotiek, ja Nomnieks rakstiski paziņo par nomas līguma izbeigšanu vismaz vienu dienu pirms termiņa beigām, ja nomas līgums noslēgts uz termiņu, kas ir mazāks par vienu nedēļu, un vismaz vienu nedēļu pirms nomas līguma termiņa beigām, ja līgums noslēgts uz termiņu, kas garāks par vienu nedēļu. Rakstiskais paziņojums par izbeigšanu Iznomātājam jāsaņem iepriekšminētajā dienā. Mutisks paziņojums par izbeigšanu jāsaņem Iznomātāja oficiālajai kontaktpersonai. To var izdarīt arī pa tālruni.

Nomnieks kā patērētājs ir tiesīgs izmantot savas vienpusējās atteikuma tiesības iepriekš noteiktajā kārtībā. Ja Nomnieks sāk izmantot nomas objektu, tas zaudē vienpusējās atteikuma tiesības un maksā nomas maksu par periodu, kad faktiski izmanto nomas objektu. Pēc vienpusējas izbeigšanas šie Nomas noteikumu nosacījumi attiecībā uz nomas objekta nodošanu paliek spēkā.

3 / NOMAS MAKSA

a. Pamatojums: Norunātā nomas maksa tiek piemērota noteiktajam lietošanas periodam vienā maiņā, kas nepārsniedz astoņas stundas dienā. Par katru papildu stundu tiek iekasēti vēl papildu 10% no dienas nomas maksas atkarībā no nomas objekta.

Nomas maksa attiecas uz nomātā priekšmeta izmantošanu saskaņā ar līgumu. Izmantošanai tunelī, uz pontona vai citos īpašos darbos un jebkādos smagos apstākļos (piemēram, saskarē ar sālsūdeni, agresīvām vai kodīgām vielām) vispirms jāsaņem Iznomātāja rakstiska piekrišana. Šādai darbībai piemērojamā īpašā likme nosakāma individuāli. Noma arī tiek aprēķināta attiecībā uz visu nomas periodu, pat ja normālais darbības laiks netiek pilnībā izmantots vai ja nomas objekts tiek atdots pirms nomas perioda beigām. Pārvadāšanas, uzstādīšanas, demontāžas, iepakošanas un apdrošināšanas izmaksas, kā arī piederumu, izlietojamo materiālu izmantošana un visas tīrīšanas un remonta izmaksas nav iekļautas saskaņotajā nomas maksā; par tām tiks iekasēta papildu maksa. Iznomātājs sedz nomas objekta uzstādīšanu un demontāžu tikai tad, ja puses par to ir iepriekš vienojušās. Šajā gadījumā Iznomātājs nodrošina Nomniekam tehniķus un aprēķina ceļa, darba, gaidīšanas un uzturēšanas izdevumus.

b. Apmaksas nosacījumi un atlīdzināšanas politika: Par katru nomas gadījumu jāiemaksā garantijas depozīts, ko Iznomātājs nosaka atbilstoši nomātā aprīkojuma vērtībai. Iznomātājs var atteikties no šīs summas, ja Nomnieks ir uzņēmums, kas reģistrēts biznesa reģistrā un kuram jau ir Iznomātāja klienta konts. Ja puses nav vienojušās citādi, nomas maksa tiek samaksāta pirms nomas objekta pieņemšanas. Par līgumiem, kas turpinās nākamajā mēnesī, mēneša beigās tiek izrakstīts rēķins par daļu no summas. Ja Nomnieks kādu iemeslu dēļ ir veicis maksājumu, kas pārsniedz saskaņoto un piemēroto nomas maksu, vai ja Nomnieks iegūst tiesības uz atlīdzinājumu, Iznomātājam samaksātā summa tiek pārskaitīta uz Nomnieka klienta kontu Iznomātāja sistēmā, ja vien Puses nav skaidri vienojušās par šādas samaksātās summas ieskaitīšanu Nomnieka norādītajā bankas kontā. Ja atlīdzinājums tiek pārskaitīts uz Nomnieka bankas kontu, no atlīdzinājuma summas tiks ieturēta administrācijas maksa 25 euro apmērā. Atlīdzinājumi tiek veikti tikai saskaņā ar iepriekšminētajiem nosacījumiem; atlīdzinājums naudā nav iespējams.

c. Nokavējums: Ja Nomnieks nav veicis samaksu noteiktajā termiņā, tiek piemērots šo noteikumu 9.a pants, un Iznomātājam ir tiesības atgūt nomas objektu. Radušies izdevumi jāsedz Nomniekam. Papildus tam Iznomātājs kopā ar nomas maksu iekasē vienreizēju kompensāciju 10% piemaksas apmērā. Ja maksājums tiek kavēts, tiek piemērota nokavējuma procentu likme, kas ir pusotras reizes augstāka par likumā noteikto procentu likmi.

d. Rēķini: Rēķins Nomniekam tiek izrakstīts un nosūtīts elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Jebkādas pretenzijas saistībā ar izrakstītajiem rēķiniem ir nosūtāmas uz elektroniskā pasta adresi rekini@avescorent. com 14 dienu laikā no rēķina saņemšanas brīža.

4 / NOMAS PERIODA SĀKUMS

a. Laiks: Nomas periods sākas nomas līgumā noteiktajā nomas sākuma datumā, ja nomas objekts ir Nomniekam faktiski pieejams, bet neatkarīgi no tā, vai Nomnieks faktiski pārņem nomas objektu.

b. Risku nodošana: Nomas objekta lietošanas tiesības un riski tiek nodoti Nomniekam, tiklīdz nomas objekts ir nodots Nomniekam vai ekspeditoram, un ilgst līdz nomas objekta atgriešanai Iznomātāja norādītajā vietā. Šajā periodā Nomnieks ir pilnībā atbildīgs par nomas objektu un visiem riskiem, kurus tā lietošana var tieši vai netieši izraisīt, piemēram, ugunsgrēku, zādzību, sprādzienu, negadījumu, dažādiem riskiem, kas ietekmē Iznomātāju.

Nomnieks ir atbildīgs par jebkādiem nomas objektam nodarītiem zaudējumiem un/vai bojājumiem un ar tiem saistītajām izmaksām neatkarīgi no tā, vai to cēlonis ir trešās personas vaina, negadījums vai nepārvarama vara. Gadījumā, ja iekārta tiek iznomāta kopā ar vadītāju, Nomniekam tiek nodotas tiesības rīkoties ar tehniku, kā arī vadītāja pilnvaras, ieskaitot visas tiesiskās sekas un visu darbu, kas vadītājam jāveic, tostarp pārvešanu uz pieņemšanas vietu un atpakaļceļu uz nodošanas vietu. Iznomātājs neatbild par zaudējumiem, ko vadītājs rada, veicot savu darbu Nomnieka uzdevumā.

5 / IZNOMĀTĀJA PIENĀKUMI

a. Atbildība: Iznomātājam ir pienākums nodot nomas objektu izmantojamā stāvoklī un atbilstoši noteikumiem. Ja nomas objekts nedarbojas pareizi, Iznomātājs ir atbildīgs tikai par iespējami ātrāku nomas objekta remontu. Iznomātājam nav jāaizstāj nomas objekts, un Iznomātājs nav atbildīgs par produktivitātes vai ienākumu zaudējumiem vai kļūdainiem darba rezultātiem, kas saistīti ar Nomnieka izraisītu nomas objekta defektu. Nav pieļaujamas pretenzijas par tiešajiem vai netiešajiem zaudējumiem, piemēram, zaudēto peļņu, pasūtījumu zaudēšanu vai reputācijai nodarītu kaitējumu.

b. Instrukcijas: Iznomātājs sniedz nepieciešamos paskaidrojumus un instrukcijas nomas objekta izmantošanai. Parakstot nomas līgumu, Nomnieks apliecina, ka ir saņēmis visas nepieciešamās instrukcijas. Lietotājs, kurš pasūtījis pasūtījumu, apliecina, ka tam ir prasmes un licence, kas nepieciešama pareizai nomas objekta lietošanai. Šim lietotājam jāzina visi ekspluatācijas un drošības noteikumi attiecībā uz nomātās tehnikas lietošanu.

6 / NOMNIEKA PIENĀKUMI

a. Pārbaude: Nomniekam ir pienākums nomas objekta pieņemšanas brīdī rūpīgi pārbaudīt nomas objekta stāvokli un nomas līgumā vai piegādes pavadzīmē atzīmēt visus trūkumus vai trūkstošās detaļas. Par visiem citiem defektiem, ko nevarēja konstatēt pieņemšanas brīdī, jāpaziņo rakstiski vienas dienas laikā pēc piegādes. Iznomātājam nav pienākuma izskatīt jebkādus Nomnieka iebildumus attiecībā uz nomas objekta trūkumiem, ja par šādiem trūkumiem paziņots pēc noteiktā termiņa.

b. Nomas objekta izmantošana: Nomnieks apņemas izmantot nomāto aprīkojumu tikai atbilstoši tā tiešajam mērķim saskaņā ar Nomas noteikumiem, noteikumiem, par kuriem Puses ir individuāli vienojušās, nomas objekta lietošanas instrukcijām un ekspluatācijas tehnoloģijas prasībām, un nepārsniegt tā lietošanas iespējas; iekārtas darbības traucējumu gadījumā Nomniekam ir jāpārtrauc ekspluatācija un nekavējoties jāziņo par to Iznomātājam.

c. Pilnvaras: Nomnieks apņemas nodrošināt, ka jebkurai personai, kas izmanto nomas objektu, ir visas atbilstošās atļaujas, kuras pēc pieprasījuma jāuzrāda Iznomātājam kā licences vai jebkādas atbilstošas atļaujas nomas objekta izmantošanai.

7 / NOMAS OBJEKTA UZTURĒŠANA

a. Uzturēšanas un ziņošanas pienākums: Nomniekam jāattiecas pret nomas objektu ar pienācīgu rūpību, tas jālieto pareizi, jāekspluatē, jāuztur un jāievēro atbilstoši noteikumiem par papildu aprīkojuma lietošanu, ievērojot ekspluatācijas noteikumus un Iznomātāja vai ražotāja instrukcijas. Ja nomas objekts nedarbojas pareizi, Nomniekam nekavējoties par to jāpaziņo Iznomātājam un jāatturas no turpmākas objekta izmantošanas. Ja Nomnieks turpina izmantot nomas objektu, neraugoties uz tā darbības traucējumiem, Nomniekam ir pienākums atlīdzināt zaudējumus, kas saistīti ar šādu darbību.

b. Nomas objekta kontrole: Nomniekam vienmēr jāspēj precīzi norādīt nomas objekta atrašanās vietu un norādīt atlikušo lietošanas laiku. Iznomātājam ir tiesības jebkurā laikā pārbaudīt nomas objektu, par to iepriekš paziņojot Nomniekam, kā arī veikt tos apkopes un apkalpošanas darbus, ko Iznomātājs uzskata par nepieciešamiem. Nepareizas lietošanas gadījumā Iznomātājs ir tiesīgs apturēt vai izbeigt nomas līgumu, neizmaksājot Nomniekam nekādu kompensāciju.

c. Remonts: Nomnieks nomas laikā atļauj veikt remontu, kas nepieciešams Iznomātājam nomas laikā. Nomnieks drīkst pats veikt remontu vai uzdot to veikt trešajai personai tikai ar iepriekšēju Iznomātāja rakstisku piekrišanu, pretējā gadījumā Nomniekam ir jāsedz remonta izmaksas jāuzņemas atbildība par remontu. Turklāt Nomnieks ir atbildīgs par visiem tiešajiem vai netiešajiem zaudējumiem, kas radušies nepareizi veiktu remontdarbu dēļ.

d. Izmaksas: Nomas maksā ir iekļauta parastā lietošanā nepieciešamo nolietoto daļu nomaiņas izmaksas, izņemot urbšanas, griešanas, slīpēšanas un betona frēzēšanas tehnikas nolietotās daļas, pļāvēju un tranšeju racēju ķēdes un zobus, kā arī pārmērīgu riepu un gumijas kāpurķēžu nodilumu. Nomnieks sedz remontdarbus, kas nepieciešami ļaunprātīgu bojājumu (salaušanas), nejaušu bojājumu, nepareizas ekspluatācijas vai apkopes dēļ.

8 / APDROŠINĀŠANA

a. Atbildība par nereģistrētām ierīcēm: Nomnieka pienākums ir pēc savas iniciatīvas un par saviem līdzekļiem apdrošināt tās pret zaudējumiem, kas var rasties trešajām personām nomas objekta lietošanas rezultātā, un pēc pirmā pieprasījuma iesniegt Iznomātājam apdrošināšanas polisi. Ja trešā persona Iznomātājam iesniedz prasību par zaudējumu atlīdzināšanu, Nomniekam ir pienākums atlīdzināt Iznomātājam visas prasības, zaudējumus un ar to saistītās izmaksas, kā arī attiecīgi piemērot nevainīguma prezumpciju.

a1. Sauszemes transportlīdzekļu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana reģistrētiem transportlīdzekļiem un piekabēm: Apdrošināšanu likumā noteiktajā kārtībā sedz Iznomātājs. Nomniekam jāsedz pašrisks EUR 1000 apmērā. Pieļaujamas tiesības uz piedziņu regresa kārtībā rupjas neuzmanības dēļ.

b. Nomas objekta zudums: Nomniekam ir pienākums apdrošināt nomas objektu pret sekām, kas rodas no zādzības, ugunsgrēka un ūdens postījumiem, vandālisma, sprādziena, dabiskiem postījumiem, transporta, tehnikas salūšanas, sadursmes, uzstādīšanas un demontāžas. Minētos riskus sedz tehnikas apdrošināšana, kuru atbilstoši zemāk norādītajiem noteikumiem piedāvā Iznomātājs. Atkāpes no šī noteikuma ir iespējamas tikai tad, ja Nomnieks pēc savas iniciatīvas un par saviem līdzekļiem ir iegādājies atbilstošu tehnikas apdrošināšanu. Nomnieks pēc pirmā pieprasījuma Iznomātājam iesniedz pierādījumus attiecībā uz apdrošināšanu un no šīs apdrošināšanas izrietošo prasību prioritāru nodošanu Iznomātājam.

b1. Tehnikas apdrošināšana: Saskaņā ar nomas līguma noteikumiem apdrošināšanas tarifu aprēķina, pamatojoties uz bruto nomas ienākumiem kalendārajā dienā. Nomnieks uz visu nomas periodu ir apdrošināts pret visiem riskiem saskaņā ar 8. punkta b) apakšpunktu, ja aprīkojums (tehnika) tiek izmantots saskaņā ar īpašnieka norādījumiem (attiecas arī uz reģistrētiem transportlīdzekļiem). Šī apdrošināšana paredz pašrisku atbilstoši nomas kategorijām un izvēlētajai apdrošināšanas iespējai. Pamata apdrošināšanas pašriski ir: B kategorijai: EUR 500, E + M + H + P kategorijām: EUR 5000, R kategorijai: EUR 20 000, plus PVN. Komforta apdrošināšanas pašriski ir: B kategorijai: EUR 200, E + M + H + P kategorijām: EUR 1000, R kategorijai: EUR 2000, plus PVN. Zādzība un vandālisms tiek apdrošināti ar nosacījumu, ka Nomnieks var pierādīt, ka ir veicis visus piesardzības pasākumus, piemēram, izņēmis kontakta atslēgu, aktivizējis aizsardzību pret zādzību, lai nomas objekts būtu pieķēdēts vai norobežots. Zādzības vai vandālisma gadījumā Nomniekam ir pienākums nekavējoties nokārtot visas ar notikumu saistītās formalitātes (nekavējoties paziņot policijai, kā arī paziņot par zaudējumiem). Nomnieku var saukt pie atbildības par jebkādu šo formalitāšu neievērošanu. Apdrošināšana nesedz zaudējumus, kas radušies acīmredzamas nolaidības dēļ, stikla (piemēram, vējstiklu, durvju, lukturu utt.) bojājumus, plīsumus (plātnes, sagrieztas riepas), gumijas kāpurķēžu bojājumus un mehāniķa nepieciešamību gadījumos, kad nepieciešams dzinēja remonts trūkstošu vai nepareizi uzpildītu izlietojamo materiālu (motoreļļas, dzesēšanas šķidruma, smērvielu, bremžu šķidruma utt.) dēļ. Pilns kategoriju saraksts atrodams šeit: www.avesco-rent.lv.

9 / NOMAS LĪGUMA IZBEIGŠANA

a. Izbeigšana: Iznomātājs var ar tūlītēju spēkā stāšanos izbeigt nomas līgumu bez tiesas procedūras, ja nomas objekts ir pakļauts riskam, tiek nepareizi izmantots un/vai slikti uzturēts, Nomnieks kavē maksājumus vai pārkāpj citus šo Nomas noteikumu nosacījumus. Šajā gadījumā Iznomātājs var atgūt nomas objektu uz Nomnieka rēķina, ievērojot visas citas prasības par zaudējumu atlīdzību.

b. Nomas objekta atgriešana: Nomniekam nomas objekts lietojamā stāvoklī, tīrs un pilnā apjomā jānodod nomas punktā, kurā Nomnieks pieņēma objektu. Nodot objektu citā nomas punktā var ar Iznomātāja rakstisku piekrišanu un iespējamu Nomnieka dalību papildu pārvadājuma izdevumu segšanā. Ja nomas objekts nodošanas brīdī neatbilst iepriekšminētajām prasībām vai arī tam ir citi trūkumi, kuru dēļ to nav iespējams iznomāt citiem, Iznomātājs var veikt tehnikas remontu uz Nomnieka rēķina. Par laiku, kas izmantots atdotās tehnikas labošanai, Nomniekam tiks izrakstīts rēķins par atbilstošu nomas perioda pagarinājumu.

10 / PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI

Šiem Nomas noteikumiem piemērojami Latvijas normatīvie akti.

11 / JURISDIKCIJA

Visu no šī līguma izrietošo saistību izpildes vieta ir Iznomātāja juridiskā adrese. Jurisdikcija no šī līguma izrietošo strīdu risināšanai tiek noteikta pēc Iznomātāja adreses. Jebkurus strīdus, kas rodas saistībā ar Nomas noteikumu vai citu līgumu, ko Puses var noslēgt par nomas pakalpojumiem, izpildi, galīgi izšķir Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

24/7

avesco-rent.lv ir vienmēr atvērts!

ATŠĶIRĪGS, VIENKĀRŠS VEIDS, KĀ NOMĀT

Izmēģiniet – Jums patiks!

Kvalitatīvas iekārtas

Izvēlieties no atzītiem zīmoliem!

Visā Latvijā

Mēs esam tur, kur esat Jūs!